Poświecenie pomnika bł. Hilarego Januszewskiego w Jego rodzinnej parafii

W niedzielę 29 maja 2022 roku o godz. 11.00 w Gręblinie (parafia Wielki Garc k. Pelplina), miejscu pochodzenia błogosławionego o. Hilarego Pawła Januszewskiego została odprawiona msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej dra Arkadiusza Okroja. W koncelebrze udział wziął prowincjał karmelitów Polskiej Prowincji Św. Józefa Zakonu Braci NMP z Góry Karmel ojciec dr Wiesław Strzelecki z Krakowa, karmelici z Obór, Gdańska i Gorzędzieja oraz pochodzący z Gręblina ks. kan. dr Franciszek Kamrowski (lat 90), który w dzieciństwie spotkał się z błogosławionym.

Po mszy Ks. Biskup poświęcił kapsułę czasu z Aktem erekcyjnym i kapliczkę z figurą błogosławionego Hilarego – męczennika z Dachau. W Akcie erekcyjnym ks. proboszcz Wojciech Gruba napisał m.in.: „W przeddzień 115. rocznicy urodzin (11.06.1907 r.) błogosławionego karmelity o. Hilarego Pawła Januszewskiego z Gręblina (parafia Wielki Garc), postawiono tę kapliczkę ku jego czci. Od 1915 roku do 1934 roku ojciec Hilary Paweł Januszewski mieszkał w Gręblinie, tu też uczęszczał do szkoły powszechnej i pobliskiego kościoła parafialnego w Wielkim Garcu. Karmelita ojciec  Hilary dobrowolnie poświęcił swoje młode życie (38 lat), niosąc posługę chorym na tyfus współbraciom kapłanom w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Niedaleko kapliczki z figurą błogosławionego znajduje się Jego rodzinny dom, a centrum wsi, gdzie ją usytuowano może stanowić trwały i przestrzenny element gromadzenia się czcicieli błogosławionego karmelity. To ich głęboka i niezachwiana wiara, że błogosławiony ojciec Hilary Paweł Januszewski będzie w stałym kontakcie z Bogiem Wszechmogącym poprowadzi lud Boży naszych czasów właściwymi drogami, doda im sił w codziennym trudzie i pozwoli odnaleźć sens życia.

O wyborze miejsca pod budowę kapliczki zadecydowali mieszkańcy wsi Gręblin uwzględniając między innymi bliskość domu błogosławionego, potrzeby duchowe i obrzędowo-kultowe, możliwość wywoływania u ludzi religijnych określonych zachowań i stanów emocjonalnych.

Współinicjatorem postawienia kapliczki był proboszcz z Wielkiego Garca ksiądz dr Wojciech Gruba.

Figurę błogosławionego Hilarego wyrzeźbił w drewnie Edmund Szpanowski z Sierpca (województwo mazowieckie).

Jej fundatorem była społeczność parafii.

Poświęcenia kapliczki z figurą błogosławionego karmelity dokonał 29 maja 2022 roku ksiądz biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej dr Arkadiusz Okroj, a uroczystości, które się odbyły należały do jednych z okazalszych w parafii (…)”.

W uroczystościach uczestniczyli: Mirosław Chyła – burmistrz Miasta i Gminy Pelplin, Bogdan Wiśniewski – Kawaler Orderu Św. Stanisława Biskupa i zarazem Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Kociewskiego w Pelplinie, Członkowie Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z wystawionym Pocztem Sztandarowym, Damy i Kawalerowie Orderu Św. Stanisława Biskupa, Piotr Łaga – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie, przedstawiciele środków masowego przekazu, m.in. Jacek Zieliński z Pelplina i z Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej „Radia Głos”, gospodarze uroczystości: ks. Wojciech Gruba – proboszcz Parafii Wielki Garc i Katarzyna Borys – sołtys Sołectwa Gręblin, Krzysztof Kamrowski, Franciszek Żółtek, Stanisław Żółtek, Tadeusz Żółtek, Piotr Wentowski, Wiesław Fasiczka, Jan Wysocki, Tadeusz Habas, Adam Słomiński, Szymon Słomiński i inni budowniczowie kapliczki ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego, czciciele błogosławionego karmelity z Gręblina, parafianie, którzy przybyli z rodzinami, liczni sponsorzy, goście, organizacja pozarządowa Koło Gospodyń Wiejskich w Gręblinie, zostały też wystawione Poczty Sztandarowe z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, ZKiW Nr 1 w Pelplinie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Gręblinie.

Uroczyste poświęcenie postawionej nowej kapliczki ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego, a także dokonanie wmurowania tzw. kapsuły czasu dla potomnych, w której znajduje się lista ofiarodawców i informacje na temat aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, które miało miejsce tego dnia w Gręblinie było szczególnie ważne dla parafialnej wspólnoty i wielkim kościelnym wydarzeniem. Ta uroczystość, to także podkreślenie, jaką wartość ma wiara i przekonanie oraz pobożność chrześcijańska, że moralność i dobroć otwierają  bramy wszystkich serc.

Po poświęceniu kapliczki Ks. Proboszcz zwrócił się do parafian słowami: „Dzisiaj, kiedy jesteśmy uczestnikami poświecenia  figury i kapliczki bł. ojca Hilarego, głoszona przez Niego prawda propagowania idei miłości bliźniego, jeszcze bardziej pozwala nam uświadomić sobie znaczenie  tych słów.

Pamiętajmy o nich nie tylko dziś, czy spoglądając na figurę lub modląc się u stóp  błogosławionego, ale także w kontakcie z drugim człowiekiem.

Jaka  jest ta kapliczka? Piękna, po prostu piękna! Ale ma też wygląd dostojny i poważny! Zbudowały ją bowiem serca nie tylko mieszkańców wsi Gręblin, ale też i innych  z naszej wspólnoty parafialnej.

Patrzymy na tę niewielką budowlę, którą  ustawiono na mocnym kamiennym fundamencie, który ma przypominać Parafianom, że na takiej samej opoce powinny budować własna wiarę, moralność i bezinteresowne dobro.

Serdecznie dziękuję, szczególnie mieszkańcom wsi Gręblin, że w dzisiejszym dniu można było dokonać poświęcenia figury błogosławionego ojca Hilarego.

Dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pobożnego dzieła,  prowadzili  prace budowlane oraz złożyli na ten cel ofiarę.

Proszę, aby kapliczka została otoczona szczególną opieką przez Wszystkich Parafian.

Serdeczne Bóg zapłać!”

Następnie na tę okoliczność przemówił Ojciec Prowincjał z Krakowa i Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin.

Na zakończenie Ks. Biskup wręczył przygotowane przez Księdza Proboszcza i Sołtys Sołectwa Gręblin specjalne „Podziękowania” (…) „za zaangażowanie i wsparcie w budowie kapliczki ku czci błogosławionego karmelity ojca Hilarego Pawła Januszewskiego oraz tym samym propagowanie idei miłości bliźniego w środowisku lokalnym” i kilka specjalnie wybitych medali „Błogosławiony Hilary Paweł Januszewski”. Otrzymali je m.in. poprzedni prowincjał karmelitów trzewiczkowych o. Bogdan Meger i obecny – o. Wiesław Strzelecki.

Tekst: ks. Proboszcz Wojciech Gruba

Facebook
Twitter